FÖRVÄRV

Förvärv 2020

Framtida tillväxten i AddLife förväntas delvis uppnås genom företagsförvärv vilket är en viktig del i AddLifes affärsmodell . Vi söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och vidareutveckla långsiktigt. AddLife är en aktiv ägare och ett attraktivt alternativ för de som vill sälja sitt bolag.

Vi letar ständigt efter nya, intressanta bolag som kan förstärka befintlig verksamhet inom våra affärsområden. Nya bolag tillför närvaro på nya marknader, kompletterar produkt- och tjänsteutbud samt kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för affärsmannaskap och sin verksamhet. AddLife har genom åren förvärvat många bolag och vi har tagit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av uppköpta bolag. Vi tillför finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare att driva och utveckla verksamheten.

Vi söker lönsamma bolag med tillväxtpotential, högt kunskaps- och teknikinnehåll och utvecklade leverantörsrelationer eller starka egna varumärken i utvalda nischer. Bolagen drivs oftast vidare under egna varumärken, men integreras i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning. AddLife vidareutvecklar bolagen genom aktivt ägande för en hållbar tillväxt. Utgångspunkten i vår företagskultur är ett värderingsstyrt ledarskap med stor frihet, hög grad av självbestämmande och eget ansvar. Inom koncernen arbetar vi aktivt med olika samarbeten och nätverk som ger möjlighet att dela erfarenheter mellan bolagen. Vår affärsskola, AddLife Academy, erbjuder alla medarbetare olika former av kompetensutveckling.

 
Årets förvärv

Under 2020 genomförde AddLife sex förvärv som beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning om ca 650 MSEK och 197 medarbetare.

Euroclone

I november 2019 tecknades avtal om förvärv av det italienska bolaget Euroclone S.p.A till affärsområdet Labtech. Euroclone marknadsför och säljer en bred portfölj både av marknadsledande varumärken samt egna varumärken inom cell- och molekylärbiologi. Euroclone innehar distributionsrättigheter i Italien för några av AddLifes redan befintliga leverantörer i Norden, vilket gör att AddLifes position på den europeiska marknaden ytterligare stärks. Därutöver har bolaget en mindre verksamhet med nischade produkter inom Medtech. Bolagets slutkunder utgörs av de främsta sjukhuslaboratorierna, forskningscentra, privata kliniker samt industriella centra i Italien. Bolaget omsätter ca 280 MSEK och har 58 anställda. Förvärvet slutfördes i början av januari 2020.

TechniPro PulmoMed

I september förvärvades det australiensiska bolaget TechniPro PulmoMed Pty Limited. Technipro PulmoMed marknadsför och säljer huvudsakligen produkter från en ledande leverantör av produkter för vård av patienter med kroniska luftvägssjukdomar som nebulisatorer och andningshjälpmedel. Denna agentur distribueras redan av AddLife på den nordiska marknaden. Bolaget omsätter ca 13 MSEK och har 5 anställda och kommer att integreras med Mediplast Australia Pty Ltd under 2021.

Ropox

Den 1 oktober förvärvades det danska bolaget Ropox A/S. Bolaget utvecklar, designar och producerar behovsanpassade kök, badrumsinredningar och hjälpmedel för äldre och personer med särskilda behov. Produkterna är välkända för hög kvalitet, flexibilitet och innovativ design. Försäljningen sker med egen personal i Danmark och England. Försäljning till övriga nordiska och europeiska marknader sker via distribution. Förvärvet innebär ett insteg inom segmentet hemvård i Danmark och utgör ett utmärkt komplement till befintliga nordiska verksamheter inom hemvård i affärsområdet Medtech. Ropox omsätter ca 95 MSEK och har 73 anställda.

DACH Medical Group

I oktober förvärvade AddLife DACH Medical Group Holding AG, vilket är en koncern med verksamhet i Österrike, Schweiz och Tyskland inom produktområdet avancerad kirurgi. DACH marknadsför och säljer både egna varumärken och produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom laparoskopi, endoskopi, urologi, thorax och gynekologi. Produkterna säljs till kunder både inom offentligt och privat finansierad vård. Bolaget utgör ett bra komplement till redan befintliga verksamheter inom avancerad kirurgi inom AddLife. DACH bedriver verksamhet med egen säljkår i alla tre länder och verksamheten har 23 medarbetare och omsätter ca 145 MSEK.

Zafe Care Systems

I oktober förvärvades det svenska bolaget Zafe Care Systems AB. Zafe Care Systems implementerar välfärdsteknik i äldreomsorgens verksamheter, särskilt boende och ordinärt boende, tillsammans med LSS gruppbostäder samt hjälpmedelscentraler. Välfärdstekniken bidrar till ökad trygghet och livskvalitet för den enskilde individen samtidigt som det förbättrar och effektiviserar vård- och omsorgsarbetet. Bolaget, som är en väletablerad leverantör av välfärdsteknik till mer än 200 av Sveriges kommuner, har 21 medarbetare och omsätter ca 35 MSEK.

 
Biomedica Italia

I september tecknade AddLife avtal om att förvärva det italienska bolaget SIAD Healthcare s.p.a. och tillträdet ägde rum den 1 december. SIAD Healthcare marknadsför och säljer produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom neurokirurgi, ryggkirurgi, plastikkirurgi, interventionell radiologi samt även produkter för avancerad sårvård. Verksamheten har 17 anställda och omsätter ca 80 MSEK. I samband med förvärvet har verksamheten överförts till ett nybildat bolag vid namn Biomedica Italia s.r.l.

2020 Land Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK Antal anställda Affärsområde
Euroclone S.p.A. Italien Januari 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd Australien September 13 5 Medtech
Ropox A/S Danmark Oktober 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG Österrike Oktober 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB Sverige Oktober 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l Italien December 80 17 Medtech
      648 197  

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:43:39 av Vladimir Mironov (Awave)