Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2020 2019
Årets resultat 519,7 142,3
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter −81,7 20,6
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner −5,0 −11,8
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 1,1 2,7
Övrigt totalresultat −85,6 11,5
Årets totalresultat 434,1 153,8
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 432,5 152,0
Innehav utan bestämmande inflytande 1,6 1,8
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:19:20 av Vladimir Mironov (Awave)