Bolagsstyrning

AddLifes ledning

Från vänster: Peter Simonsbacka, Ove Sandin, Kristina Willgård, Martin Almgren

Verkställande direktören, Kristina Willgård, ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. ”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören har i samråd med styrelsens ordförande tagit fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredragit ärenden och motiverat förslag till beslut.

Verkställande direktören ska leda koncernledningens arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Förutom Kristina Willgård består koncernledningen även av Martin Almgren, CFO, Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech och Ove Sandin, affärsområdeschef Medtech. Fram till 31 december 2020 ingick även Lars-Erik Rydell, affärsutvecklingschef Medtech, i koncernledningen. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. 

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete har under räkenskapsåret varit organiserat i de två affärsområdena Labtech och Medtech. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i Norden, Central- och Östeuropa, Australien och Kina. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområdet finns representerade. Varje bolags VD rapporterar till en affärsenhetschef eller affärsområdeschef. Affärsområdeschefen rapporterar i sin tur till VD för AddLife AB.

 

 
Kristina Willgård

VD

Född: 1965
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB, ekonomichef i Ericsson AB, CFO iNetwise, CFO i Frontec, Business controller Spendrups och revisor Arthur Andersen
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding AB, Addnode Group AB och Mölnlycke AB
Innehav av aktier i AddLife: 4 608 A-aktier och 508 216 B-aktier (inklusive närståendes innehav) samt köpoptioner motsvarande 393 800 B-aktier

Martin Almgren

CFO

Född: 1976
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller i Addtech AB, koncernredovisningschef i Nefab AB, revisor EY
Innehav av aktier i AddLife: 276 047 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 271 590 B-aktier

 

Peter Simonsbacka

Affärsområdeschef Labtech

Född: 1960
Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef i Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef i Mettler-Toledo AB
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech
Innehav av aktier i AddLife: 75 456 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 271 590 B-aktier

 

 
Ove Sandin

Affärsområdeschef Medtech

Född: 1958
Medlem av koncernledning sedan: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: VD Triolab AB, Nordisk Business Manager GN ReSound, VD GN ReSound AB, Product Manager 3M, Ing. Thorax Sahlgrenska
Innehav av aktier i AddLife: 15 512 B-aktier samt köpoptioner motsvarande188 290 B-aktier

 

Uppgifter avseende aktieinnehav avser 28 februari 2021.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:15:51 av Vladimir Mironov (Awave)