Förvaltningsberättelse

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget AddLife AB omfattar koncernledning, affärsområdesledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 41 MSEK (41) och resultatet efter finansiella poster till -11 MSEK (-6). I bokslutsdispositioner ingår erhållet koncernbidrag med 181 MSEK (78) och lämnade koncernbidrag med -5 MSEK (-21). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till 70 MSEK (-218). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 407 MSEK (660).

Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2020 till 58 309 340 SEK fördelat på nedan antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,51 kronor per aktie.

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades om en uppdelning av aktien ("split") med villkor 4:1. Splitten medförde att antalet aktier ökade till 114 498 292, varav 4 625 216 A-aktier och 109 873 076 B-aktier. De nya aktierna registrerades på aktieägarnas konton den 29 maj 2020. Under året har 10 080 A-aktier omvandlats till 10 080 B-aktier. Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier och röster i AddLife per 31 december 2020 till 114 498 292 aktier respektive 156 034 516 röster. 4 615 136 av dessa aktier är A-aktier, representerande 46 151 360 röster, och 109 883 156 är B-aktier, representerande 109 883 156 röster. Den 31 december 2020 var antalet aktieägare 7 501 (4 431).

Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) med ett aktieinnehav motsvarande 18,37 procent av rösterna och Tom Hedelius med ett ägande om 13,26 procent av rösterna.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan en nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende checkräkningskredit i Handelsbanken om 700 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i maj 2020 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Återköpta aktier avser att täcka bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram. Under räkenskapsåret har återköp av 500 000 (640 000) egna B-aktier aktier gjorts. Medelantalet innehavda egna B-aktier uppgick under räkenskapsåret till 2 370 836 (1 913 620). Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 2 010 845 (565 250) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 52,12 SEK (49,94). Aktierna utgör 1,8 (2,0) procent av de utgivna aktierna och 1,3 (1,4) procent av röstetalet.

Vid utgången av året har AddLife fyra utestående köpoptionsprogram. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på periodens genomsnittliga aktiekurs om ca 0,1 procent (0,2).

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman i maj 2021 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämman 2020.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:11:15 av Vladimir Mironov (Awave)