AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunderna är till exempel sjukhus, forskningslaboratorier, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

Dotterbolagen inom affärsområdet Labtech har väl uppbyggda lokala försäljnings- och serviceorganisationer för att kunna arbeta nära kund och leverantör. Bolagen har starka marknadspositioner och högkvalificerad personal. Produkterna som erbjuds används för att diagnostisera sjukdomar eller bedriva forskning och består av utrustning, förbrukningsartiklar och reagens. Vi erbjuder även utbildning och teknisk service för att säkerställa att utrustningen används effektivt. Av affärsområdets försäljning består till 90 procent av produkter från ledande tillverkare och 10 procent av egna varumärken. Offentlig upphandling motsvarade ca 75% procent av nettoomsättningen under 2020.

Dynamisk graf: Labtech nettoomsättning per marknad

LABTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 3 212 MSEK
EBITA: 565 MSEK
Medarbetare: 601
Andel av nettoomsättning: 61 %

 
Utveckling och marknad under 2020

Tillväxten inom affärsområdet Labtech har till övervägande del varit drivet av covid-19-pandemin, då andra behandlingar har minskats till ett minimum på sjukhusen. Under året har omfattande covid-19-testning bedrivits på samtliga marknader och våra diagnostikbolag har kunnat erbjuda både instrument och stora volymer certifierade tester från flera olika tillverkare. Vi har framförallt sålt PCR-tester, vilka används för att påvisa pågående infektion. För våra bolag har det varit en konkurrensfördel att kunna erbjuda lösningar från flera leverantörer för att därmed säkra kundernas tillgång till produkter.

Sjukhusens intensivvårdsavdelningar, IVA, har i samband med behandling av covid-19-patienter haft mycket hög förbrukning av olika tester för att få information kring patientens status. Vårt produktområde Blodgasanalys, som ger viktig information om patientens lungfunktion, hade under första halvåret hög tillväxt både på nya instrument men framförallt på reagensförbrukning. Under sommaren behandlades färre covid-19-patienter på IVA men under hösten uppkom en andra våg och efterfrågan ökade återigen.

Många kunder har under pandemin frångått normala inköpsrutiner och istället gjort inköp via direktupphandling för att få snabb access till produkter. Den omfattande instrumentförsäljningen till diagnostiklaboratorierna under året bidrar till en större installerad bas, vilket i sin tur öppnar för ökad försäljning av reagenser under många år framöver.

Efterfrågan var stark inom forskningsbolagen under årets första månader, fram till utbrottet av covid-19, då marknadsläget förändrades radikalt. Initialt minskade aktiviteten hos de akademiska kunderna och i flera länder stängdes universiteten till följd av restriktioner men under andra halvan av året upplevde vi en återhämtning. Många forskarteam som jobbar med olika covid-relaterade projekt har av både privata och statliga aktörer fått ökade anslag till sin forskning, vilket drivit efterfrågan på flera av våra produkter. Trots stort fokus på virusforskning så ser vi även en positiv försäljningsutveckling inom andra forskningsområden och till läkemedelsbolagen. Däremot har försäljningen varit svagare till veterinär-och livsmedelskunder. Även försäljningen av våra avancerade instrument inom materialanalys till akademiska kunder i Kina och USA har under året varit relativt svag.

Attraktiv samarbetspartner

AddLife och affärsområdet Labtech fortsätter att attrahera förvärvskandidater och ledande nischleverantörer. Affärsområdets tillgång på högkompetent personal och ett brett distributionsnät över Europa är vad många aktörer söker i en attraktiv samarbetspartner. Friheten som distributör gör att bolagen kan agera snabbt i en föränderlig marknad och man har möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar.

I januari 2020 förvärvades italienska Euroclone med förväntad årsomsättning om 280 MSEK till affärsområdet. Både integrationen av bolaget och dess utveckling har gått bra, trots att möjligheten till fysiska möten varit starkt begränsad under större delen av året.

LABTECHS STYRKOR

 • Engagerade medarbetare med hög utbildningsnivå och mångårig erfarenhet inom respektive segment
 • Högkvalitativa produkter, hög servicegrad, löpande utbildningsmöjligheter och rådgivning erbjuds kunderna
 • Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och exklusiv distributionsrätt på AddLifes marknader
 • Stark organisation för teknisk service med lokal förankring

LABTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Hematologi
 • Patologi
 • Patientnära diagnostik
 • Cellbiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Virologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi
 • Förbrukningsartiklar
 • Analysinstrument

Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:43:01 av Vladimir Mironov (Awave)