Hållbarhet

Ansvarsfull arbetsgivare

AddLife-koncernen präglas av en stark entreprenörskraft med engagerade medarbetare som drivs av att utveckla både sig själva och företaget de arbetar på. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och AddLife lägger stor vikt vid trygga anställningsformer, god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter.

AddLifes decentraliserade affärsmodell med vår starka företagskultur innebär att stort ansvar ligger hos medarbetarna. Det är deras engagemang och höga kompetens som skapar långa och framgångsrika leverantörs- och kundrelationer vilket är grunden för att genomföra hållbarhetsarbetet och nå de affärsmässiga målen.

Tack vare vår företagskultur och vår decentraliserade affärsmodell har vi snabbt kunnat anpassa oss till de nya förutsättningarna i marknaden som uppstått under covid-19-pandemin, vilket vi ser i årets resultat.

Arbetsmiljö är ett prioriterat område och vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Vi genomför medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden på koncernnivå, i dotterbolagen och i arbetsgrupper. I årets medarbetarundersökning svarade 828 personer (85%) jämfört med 556 personer (92%) 2019. Varje bolag får en genomlysning för att ta fram prioriterade aktiviteter per arbetsplats. Undersökningen följer också upp medarbetarindex som är ett viktigt hållbarhetsmål för att mäta arbetsmiljö så som säkerhet, hälsa och välbefinnande.

En effekt av covid-19-pandemin är att vi minskat vårt resande och våra fysiska möten. Vi har arbetat hemma i större utsträckning än tidigare och med hjälp av digitala verktyg har vi kunnat sköta vårt arbete. I medarbetarundersökningen som gjordes under hösten såg vi att våra medarbetare har kunnat arbeta på ett effektivt sätt trots svårigheter att träffas fysiskt.

AddLife har en hög affärsetik och naturligtvis har vi nolltolerans mot diskriminering. Årets medarbetarundersökning visar att antalet fall av diskriminering relativt sett har fördubblats. Detta är mycket allvarligt och kommer att ses över under 2021. Medarbetarna ska ges lika möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning eller handikapp. Genom medarbetarundersökningen säkerställs att eventuell diskriminering synliggörs och åtgärdas.


 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET

  • Genomförd medarbetarundersökning
  • Implementering av åtgärder identifierade i förra årets medarbetarundersökning
  • Digitaliserat delar av kursutbudet i AddLife Academy
  • Ny kurs i AddLife Academy inom offentlig upphandling
  • Upphandlat gemensam plattform för IT

 

 

UTBLICK 2021

  • Proaktivt arbeta mot diskriminering via ledarutbildning och AddLife Academy
  • Fortsätta digitaliseringen av kursutbudet inom AddLife Academy
  • Påbörja implementering av koncerngemensam IT-plattform
  • Genomföra medarbetarundersökning

 

Risk/beskrivning

Hantering

Arbetsmiljö – säkerhet, hälsa och välbefinnande
 

Risk att medarbetare skadas vid arbetsplatsolycka i produktionsmiljö eller att skada uppkommer pga psykosocial arbetsmiljö.

Tydliga rutiner inom arbetsmiljöarbete som bedrivs i förebyggande syfte. Risker utvärderas regelbundet så att skyddsåtgärder kan vidtas för att minimera dessa.

Medarbetarundersökningar genomförs årligen. En visselblåsarfunktion har inrättats.

Diskriminering och trakasserier
 

Risk att medarbetare, kunder eller leverantörer inte följer rådande lagar relaterade till likabehandling. Detta kan leda till kränkande särbehandling och att relationer skadas, internt i företaget såväl som med kunder och leverantörer.

Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot får inte förekomma. En väletablerad företagskultur och gemensam värdegrund förebygger och fungerar som kompass för alla medarbetare. En gemensam uppförandekod förankras genom kurser i AddLife Academy. Vi kräver att leverantörerna ska följa vår uppförandekod avseende grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 11:40:33 av Vladimir Mironov (Awave)