Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 659,0 182,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 280,4 239,1
Betald inkomstskatt −97,0 −52,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 842,4 369,3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager −119,1 −7,4
Förändring av rörelsefordringar −170,6 15,8
Förändring av rörelseskulder 397,4 22,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 950,1 400,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −62,7 −65,7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7,8 3,9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar −29,5 −19,8
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   0,8 -
Förvärv av verksamheter −345,1 −324,6
Avyttring av verksamheter   0,0 −0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten −428,7 −407,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagande av lån 265,2 532,7
Amortering av lån −614,4 −788,6
Företrädesemission - 500,8
Emissionskostnader   - −10,8
Återköp och avyttring av egna aktier   −19,3 −43,3
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   58,2 12,4
Övrig finansiering   −3,3 −96,8
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −56,2 −62,1
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −2,7 −2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −372,5 42,2
Årets kassaflöde 148,9 35,6
Likvida medel vid årets början 99,1 60,6
Valutakursdifferens i likvida medel −32,0 2,9
Likvida medel vid årets slut 216,0 99,1
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:20:13 av Vladimir Mironov (Awave)