Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 659,0 182,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 280,4 239,1
Betald inkomstskatt -97,0 -52,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 842,4 369,3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager -119,1 -7,4
Förändring av rörelsefordringar -170,6 15,8
Förändring av rörelseskulder 397,4 22,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 950,1 400,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -62,7 -65,7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7,8 3,9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -29,5 -19,8
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   0,8 -
Förvärv av verksamheter -345,1 -324,6
Avyttring av verksamheter   0,0 -0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -428,7 -407,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagande av lån 265,2 532,7
Amortering av lån -614,4 -788,6
Företrädesemission - 500,8
Emissionskostnader   - -10,8
Återköp och avyttring av egna aktier   -19,3 -43,3
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   58,2 12,4
Övrig finansiering   -3,3 -96,8
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -56,2 -62,1
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -2,7 -2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -372,5 42,2
Årets kassaflöde 148,9 35,6
Likvida medel vid årets början 99,1 60,6
Valutakursdifferens i likvida medel -32,0 2,9
Likvida medel vid årets slut 216,0 99,1
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:20:13 av Administrator