Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
Resultat efter finansiella poster −11,0 −5,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet −21,1 0,3
Betald inkomstskatt −5,7 −11,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −37,8 −16,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 14,0 −8,4
Ökning/minskning leverantörsskulder 0,5 −7,3
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   201,1 24,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 177,8 −8,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i imateriella anläggningstillgångar   0,0 −0,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   −0,7 0,0
Förvärv av verksamheter   0,0 −8,0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 70,9 −209,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten 70,2 −217,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Företrädesemission   500,8
Emissionskostnader   −10,8
Köpoptioner   58,2 12,4
Förändring av checkräkning −463,1 333,3
Återköp och avyttring av egna aktier −19,3 −43,3
Upptagna lån 233,9 196,8
Amortering av lån 0,0 −700,9
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −56,2 −62,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −246,5 226,2
ÅRETS KASSAFLÖDE 1,5 0,0
Likvida medel vid årets början 0,0 0,0
Kursdifferens i likvida medel   0,0 0,0
Likvida medel vid årets slut 1,5 0,0
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:23:39 av Vladimir Mironov (Awave)