Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
Nettoomsättning 40,7 40,9
Administrationskostnader −60,6 −49,4
Rörelseresultat   −19,9 −8,5
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14,3 12,2
Räntekostnader och liknande resultatposter −5,4 −9,5
Resultat efter finansiella poster −11,0 −5,8
Bokslutsdispositioner 135,4 48,2
Resultat före skatt 124,4 42,4
Skatt −25,8 −6,1
Årets resultat 98,6 36,3
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:22:03 av Vladimir Mironov (Awave)