Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
Nettoomsättning 40,7 40,9
Administrationskostnader -60,6 -49,4
Rörelseresultat   -19,9 -8,5
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14,3 12,2
Räntekostnader och liknande resultatposter -5,4 -9,5
Resultat efter finansiella poster -11,0 -5,8
Bokslutsdispositioner 135,4 48,2
Resultat före skatt 124,4 42,4
Skatt -25,8 -6,1
Årets resultat 98,6 36,3
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:22:03 av Administrator