Not 9 Avskrivningar


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2020 2019 2020 2019
Avskrivningar per funktion        
Kostnad för sålda varor −40,2 −35,4
Försäljningskostnader −192,5 −160,4
Administrationskostnader −41,5 −37,3 −0,2 −0,1
Totalt −274,2 −233,3 −0,2 −0,1
         
  2020 2019 2020 2019
Avskrivningar per tillgångsslag        
Immateriella tillgångar −129,7 −109,0 −0,1 −0,1
Byggnader och mark −0,6 −0,4
Investeringar i annans fastighet −0,9 −1,1
Maskiner −3,2 −2,4
Inventarier −44,8 −33,8 −0,1 0,0
Nyttjanderätter för hyrda lokaler −58,1 −49,9
Nyttjanderätter för övrigt −36,9 −36,7
Totalt −274,2 −233,3 −0,2 −0,1