Not 10 Rörelsens övriga intäkter och kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2020 2019
Rörelsens övriga intäkter    
Externa tjänster 4,4 5,6
Externa hyresintäkter 1,5
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 3,9 1,2
Kursvinster, netto
Förändring villkorad köpeskilling 8,3
Ersättning för avslutad agentur 13,5 6,8
Övrigt 16,5 12,5
Totalt 39,8 34,4
Rörelsens övriga kostnader    
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar −0,2 −0,6
Kursförluster, netto −7,9 −1,3
Förändring villkorad köpeskilling −1,2
Övrigt −6,0 −0,6
Totalt −15,3 −2,5

Redovisningsprincip

Rörelsens övriga intäkter och kostnader avser sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär samt resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.