Not 11 Rörelsens kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2020 2019
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 3 174,5 2 028,3
Personalkostnader 664,0 580,8
Avskrivningar 274,2 233,3
Nedskrivningar av lager 26,4 5,1
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 15,2 −3,0
Övriga rörelsekostnader 471,1 470,7
Totalt 4 625,4 3 315,2
     
Moderbolaget 2020 2019
Personalkostnader 42,0 32,8
Avskrivningar 0,2 0,1
Övriga rörelsekostnader 18,4 16,5
Totalt 60,6 49,4

Redovisningsprincip

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnader för färdiga produkter, d.v.s. tillverkningskostnad och kostnad för inköpta färdiga produkter, produktgarantier, kostnader för lager och transport samt valutakursdifferenser på kundfordringar och leverantörsskulder samt effekter av eventuella valutasäkringar. Försäljningskostnader inkluderar kostnader för reklam samt kostnader för personal inom marknadsföring och försäljning. Försäljningskostnader inkluderar även kostnader för nedskrivning av osäkra kundfordringar. Administrationskostnader inkluderar kostnader för företagets ledning, ekonomi, personalfunktion, allmän administration samt IT-kostnader relaterade till nämnda funktioner.