Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
Nettoomsättning 5 273,3 3 479,4
Kostnad för sålda varor   −3 454,9 −2 281,2
Bruttoresultat   1 818,4 1 198,2
Försäljningskostnader   −873,6 −777,1
Administrationskostnader −272,9 −232,5
Forskning och utveckling   −23,9 −24,3
Övriga rörelseintäkter 84,3 53,1
Övriga rörelsekostnader −59,8 −21,2
Rörelseresultat 672,5 196,2
Finansiella intäkter 0,7 0,9
Finansiella kostnader −14,2 −14,8
Finansnetto   −13,5 −13,9
Resultat före skatt   659,0 182,3
Skatt −139,3 −40,0
ÅRETS RESULTAT   519,7 142,3
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   517,8 140,6
Innehav utan bestämmande inflytande   1,9 1,7
Resultat per aktie (SEK) 4,63 1,28
Resultat per aktie efter utspädning   4,61 1,28
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:18:59 av Vladimir Mironov (Awave)