Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020 2019
Nettoomsättning 5 273,3 3 479,4
Kostnad för sålda varor   -3 454,9 -2 281,2
Bruttoresultat   1 818,4 1 198,2
Försäljningskostnader   -873,6 -777,1
Administrationskostnader -272,9 -232,5
Forskning och utveckling   -23,9 -24,3
Övriga rörelseintäkter 84,3 53,1
Övriga rörelsekostnader -59,8 -21,2
Rörelseresultat 672,5 196,2
Finansiella intäkter 0,7 0,9
Finansiella kostnader -14,2 -14,8
Finansnetto   -13,5 -13,9
Resultat före skatt   659,0 182,3
Skatt -139,3 -40,0
ÅRETS RESULTAT   519,7 142,3
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   517,8 140,6
Innehav utan bestämmande inflytande   1,9 1,7
Resultat per aktie (SEK) 4,63 1,28
Resultat per aktie efter utspädning   4,61 1,28
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:18:59 av Administrator