Not 6 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar AddLifes interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar AddLife affärsområden. De två affärsområdena är Labtech och Medtech. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av Life Science marknaden. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder AddLife EBITA. Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Labtech

Bolagen i affärsområdet Labtech verkar inom diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Bolagen levererar direkt till kunderna olika produkter och lösningar i form av analysinstrument, apparater, mikroskop, förbrukningsartiklar, reagenser samt applikations och teknisk service till framförallt laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet och högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Bolagen inom affärsområdet Labtech är framförallt verksamma inom
mikrobiologi, klinisk kemi, koagulation, molekylär biologi, forskning, immunologi, patientnära vård, veterinärdiagnostik samt inom livsmedelsindustrin. Kunderna erbjuds även utbildningar inom olika områden för att säkra kundens kompetensutveckling och för att maximera användarnyttan av de produkter bolaget tillhandahåller.

Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, med fokus på produktsegmenten operation, thorax/neuro, förband, anestesi, intensivvård, öron näsa och hals, stomi samt produkter inom hemsjukvård.

 
Uppgifter per rörelsesegment

Under räkenskapsåren 2020 samt 2019 har ingen intern fakturering mellan affärsområdena skett.

Ladda ned Excel

      2020 2019
Nettoomsättning     Externt Externt
Medtech     2 061,6 1 498,4
Labtech     3 211,7 1 981,0
Totalt     5 273,3 3 479,4
         
  2020 2019
EBITA EBITA EBITA
marginal, %
EBITA EBITA
marginal, %
Medtech 252,6 12,3 115,6 7,7
Labtech 565,5 17,6 201,9 10,2
Totalt 818,1   317,5  

Ladda ned Excel

  2020 2019
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹ Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹
Medtech 170,8 2 302,7 449,1 43,5 1 923,6 374,5
Labtech 519,9 1 610,4 839,5 167,6 1 321,5 460,6
Koncernposter −18,2 236,5 970,7 −14,9 29,3 963,2
Totalt 672,5 4 149,6 2 259,3 196,2 3 274,4 1 798,3
Finansiella intäkter och kostnader −13,5          
Resultat före skatt 659,0          
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

  2020 2019
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella¹ Materiella¹ Totalt Immateriella¹ Materiella¹ Totalt
Medtech 86,6 104,6 191,2 168,0 54,6 222,6
Labtech 190,2 73,8 264,0 78,6 79,8 158,4
Koncernposter 6,3 6,3 0,2 0,9 1,1
Totalt 276,8 184,7 461,5 246,8 135,3 382,1
¹ Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv.
             
  2020 2019
Avskrivningar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella¹ Totalt Immateriella Materiella¹ Totalt
Medtech −81,8 −57,5 −139,3 −58,2 −49,3 −107,5
Labtech −45,5 −84,5 −130,0 −48,1 −73,8 −121,9
Koncernposter −2,4 −2,5 −4,9 −2,7 −1,2 −3,9
Totalt −129,7 −144,5 −274,2 −109,0 −124,3 −233,3
¹ Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar inkluderar avskrivningar av nyttjanderättstillgångar

Ladda ned Excel

Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar
  2020 2019
  Realisations–
resultat
Förändring av
pensionsskuld
Övriga
poster
Totalt Realisations–
resultat
Förändring av pensionsskuld Övriga
poster
Totalt
Medtech −1,1 −1,2 −7,2 −9,5 −0,2 −2,8 3,2 0,2
Labtech −2,6 0,5 0,2 −1,9 −0,4 3,6 0,8 4,0
Koncernposter 14,4 14,4 0,6 0,6
Totalt −3,7 −0,7 7,4 3,0 −0,6 0,8 4,6 4,8

Ladda ned Excel

  2020 2019
Uppgifter per land Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Sverige 1 076,6 1 438,6 1 074,1 769,5 1 532,1 1 088,3
Danmark 820,4 472,5 273,7 468,9 333,9 183,0
Finland 704,4 264,6 131,1 575,2 274,7 136,1
Norge 830,1 471,5 276,2 588,6 499,6 329,6
Övriga länder 1 841,8 1 467,6 680,9 1 077,2 926,8 376,2
Koncernposter och ofördelade tillgångar 34,8 21,2 −292,7 24,9
Totalt 5 273,3 4 149,6 2 457,2 3 479,4 3 274,4 2 138,1
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
  2020 2019
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 37,7 33,8 71,5 125,6 42,2 167,8
Danmark 44,1 22,6 66,7 79,5 15,7 95,2
Finland 3,4 22,6 26,0 0,4 6,5 6,9
Norge 5,1 11,0 16,1 37,8 8,0 45,8
Övriga länder 186,5 94,7 281,2 3,5 62,9 66,4
Totalt 276,8 184,7 461,5 246,8 135,3 382,1
Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.