Not 7 Anställda och personalkostnader


Ladda ned Excel

  2020 2019
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige            
Moderbolaget 5 6 11 5 5 10
Övriga bolag 130 98 228 108 94 202
Danmark 127 68 195 76 59 135
Finland 59 68 127 56 77 133
Norge 87 51 138 69 47 116
Övriga länder 195 243 438 139 168 307
Totalt 603 534 1 137 453 450 903
             
  2020 2019
Löner och ersättningar Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda
Sverige            
Moderbolaget 19,0 5,1 5,7 12,8 2,9 5,5
Övriga bolag 10,7 0,0 136,1 10,8 0,3 120,6
Danmark 9,3 1,8 115,6 6,5 1,0 90,5
Finland 6,3 1,1 78,4 6,6 0,6 75,8
Norge 7,8 0,9 84,5 5,5 0,7 90,1
Övriga länder 22,6 3,2 171,6 15,6 1,3 49,8
Totalt 75,7 12,1 591,9 57,8 6,8 432,3
             
      Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2020 2019 2020 2019
Löner och andra ersättningar 653,9 483,5 24,7 18,3
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 6,6 6,2 3,4 2,5
Avtalsenliga pensioner till övriga 51,1 51,5 1,1 1,1
Övriga sociala kostnader 115,8 82,4 8,9 6,9
Totalt 827,4 623,6 38,1 28,8

Ladda ned Excel

  För koncernens alla företag Moderbolaget
Andel kvinnor 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Styrelse 13 % 12 % 33 % 33 %
Övriga ledande befattningshavare 30 % 38 % 20 % 22 %
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2020 för ersättning till ledande befattningshavare beslutades av valberedningen. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. För utskottsarbete utgår ersättning till revisionsutskottets ordförande enligt stämmans beslut, till övriga ledamöter utgår ej något arvode för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och en styrelseledamot med verkställande direktören som föredragande. Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner samt pensionsförmåner. Därtill kommer incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i AddLife AB.

Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram ökar möjligheten för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. Motivet för genomförandet av incitamentsprogrammet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med incitamentsprogrammet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. För förvärvade köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i programmet har beräknats av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 110 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mätperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmet innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön, efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. AddLife har rättighet men ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen.

AddLife har sammantaget fyra utestående program motsvarande totalt 2 810 053 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om ca 0,5 procent (0,2). 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
2018/2022 170 000 714 000 0,6 % 56,00 16 jun 2021 – 28 feb 2022
2017/2021 56 203 236 053 0,2 % 53,20 16 jun 2020 – 28 feb 2021
Totalt 691 203 2 810 053        

Ladda ned Excel

Ersättningar och övriga förmåner under 2020 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,6 0,6
Övriga styrelseledamöter 1,5 1,5
Verkställande direktören 5,0 2,3 0,2 1,4 8,9
Andra ledande befattningshavare² 10,9 3,7 0,5 2,7 17,8
Totalt 18,0 6,0 0,7 4,1 28,8
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer
             
Ersättningar och övriga förmåner under 2019 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,5 0,5
Övriga styrelseledamöter 1,5 1,5
Verkställande direktören 3,7 1,3 0,2 1,0 6,2
Andra ledande befattningshavare² 7,0 1,8 0,4 1,8 11,0
Totalt 12,7 3,1 0,6 2,8 19,2
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer

Ladda ned Excel

Styrelsearvoden, KSEK   Position   2020 2019
Johan Sjö   Styrelseordförande   0,5 0,5
Håkan Roos   Styrelseledamot   0,3 0,3
Stefan Hedelius   Styrelseledamot   0,3 0,3
Andreas Göthberg   Styrelseledamot   0,3 0,3
Birgit Stattin Norinder   Styrelseledamot   0,3 0,3
Eva Nilsagård   Styrelseledamot   0,3 0,3
Totalt       2,0 2,0
Styrelsen

Det av valberedningen fastställda arvodet om sammanlagt 2 000 KSEK, fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget. 

Moderbolagets VD

Moderbolagets VD, Kristina Willgård, uppbar i fast lön 4 999 KSEK (3 698) och i rörlig lön 2 334 KSEK (1 343). Rörlig ersättning inkluderar 224 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 208 KSEK (207). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2020 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 1 439 KSEK (1 038) för VD. Rörlig lön är inte pensionsgrundande. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Under 2020 har styrelsen beslutat om ytterligare rörlig kontant ersättning till VD, vilken är inkluderad i tabell ovan. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Övriga personer i koncernledningen

För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 10 902 KSEK (7 026) och rörlig lön med 3 727 KSEK (1 793). Rörlig ersättning inkluderar 101 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen har kostnadsförts under verksamhetsåret 2020 och kommer att utbetalas under 2021. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 469 KSEK (439). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är premiebestämda varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2020 har pensionspremier för gruppen övrig koncernledning erlagts med 2 681 KSEK (1 797). Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Under 2020 har styrelsen beslutat om ytterligare rörlig kontant ersättning till övriga personer i koncernledningen, vilken är inkluderad i tabell ovan. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Personalinformation

I årsredovisningslagen ställs krav på ytterligare information jämfört med IFRS, bland annat uppgift om könsfördelning inom styrelse och ledning. Uppgift om könsfördelning avser situationen på balansdagen. Med styrelsemedlemmar avses stämmovalda ledamöter i moderbolaget samt i koncernen ingående bolag. Med ledande befattningshavare avses om ej annat anges koncernledningen och VD inom koncernens bolag.