Hållbarhet

Ansvarsfull producent och distributör

Hållbarhetsarbetet pågår under produkternas hela leveranskedja både då det gäller egna produkter och via nära samarbete med leverantörerna.

 

Den största delen av AddLifes produktsortiment tillverkas av ledande leverantörer världen över. Som distributör har vi främst en indirekt påverkan på val av till exempel material, råvara, förpackning eller arbetsvillkor. AddLifes ambition är att arbeta nära leverantörerna för att åstadkomma långsiktig och positiv hållbar utveckling. Målet är att samtliga leverantörer ska leva upp till AddLifes uppförandekod och miljöpolicy. Vidare kräver AddLife att leverantörerna respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och behandlar anställda i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar. Innan produkterna får marknadsföras i Europa måste de CE-certifieras.

Nya EU-förordningar införs 2021 för medicintekniska produkter, MDR och 2022 för in vitro diagnostikprodukter, IVDR. För vissa produkter kan detta kräva förnyad prövning av CE-certifieringen, vilket kan vara både dyrt och betungande för små aktörer med begränsade resurser och få större globala aktörer att välja bort mindre och lokala marknader.

Våra dotterbolag arbetar kontinuerligt med att utvärdera nya och befintliga leverantörer där det tydliggörs vilka krav som ställs på dem kring hållbarhet och miljö, för att säkra att vi tar vårt ansvar som distributör. Under covid-19-pandemin har vi identifierat nya leverantörer i Asien där vår egen kvalitetsprocess säkerställt att produkterna har varit CE-märkta samt uppfyller de regulatoriska kraven och håller den kvalitet som sjukvården förväntar sig.

 

 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET

  • Frakt- och logistikprojekt för att effektivisera transporter och minska utsläppen

 

UTBLICK MOT 2021

  • Utveckla processen för utvärdering av nya leverantörer
  • Geografisk kartläggning av leverantörskedjan
  • Uppdaterad miljöbilpolicy

 


Risk/beskrivning

Hantering

Hantering av produkters livscykel
 

Kunder ställer krav på materialval, transportsätt och förpackning. Om produkterna inte motsvarar kundkraven vid anbudsuppföljning finns risk att förlora leveransavtalet.

I dotterbolagens egen produktion finns rutiner för medvetna val av råmaterial, förpackningar och transportsätt etc. Motsvarande krav ställs på leverantörernas produkter. AddLifes dotterbolag har återvinningsrutiner. Genom support och underhåll av instrument bidrar AddLife till att maximera livslängden på dessa. Kontaminerade produkter och instrument destrueras av kunden.

Produktsäkerhet
 

Produktrisken består främst i felaktiga svar från ett instrument eller felaktig hantering av en produkt, vilket kan leda till att patienter eller personal kan skadas.

System för övervakning av produkterna säkerställer rapportering till kunder, leverantörer och myndigheter vilket i sin tur medför korrigerande åtgärder. Relevant produktinformation för förebyggande av risker når till kund via ett system med så kallade leverantörsanvisningar, Field Safety Notice, FSN och Field Safety Corrective Action, FSCA.

Styrning av produktion och leverantörskedja
 

Risk att ej CE-märkta produkter kommer ut på marknaden eller att en leverantör inte uppfyller AddLifes uppförandekod.

Leverantörsbedömningar sker innan en ny leverantör godkänns. I dessa säkerställs att leverantören följer AddLifes uppförandekod eller har en egen motsvarande kod. Leverantörsutvärderingar genomförs löpande för att säkerställa hållbar produktion.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 11:42:23 av Vladimir Mironov (Awave)