Förvaltningsberättelse

Risker och osäkerhetsfaktorer 

AddLife arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Vår riskhantering är inriktad på affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella betydande risker såsom legala risker. AddLife-koncernen har policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i månadsrapporter där negativa avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas.

AddLifes resultat och finansiella ställning, liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över, samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutvecklingen, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut.

Därutöver är AddLife påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur AddLife hanterar de finansiella riskerna finns i not 4.

 

Risk/beskrivning

Hantering

Konjunktur och marknadsutveckling
 

Efterfrågan på AddLifes tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför AddLifes kontroll, såsom förhållanden på den globala kapitalmarknaden, läget i ekonomin i allmänhet, de offentliga statsfinanserna och till exempel den pågående pandemin. Faktorer som företagsinvesteringar, offentliga investeringar, volatiliteten och styrkan på kapitalmarknaden samt inflationen påverkar det affärsmässiga och ekonomiska klimatet. En försvagning av dessa förutsättningar på samtliga eller vissa av de marknader som AddLife är verksamt på kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

En betydande andel av Bolagets försäljning sker till offentligt finansierad verksamhet inom sjukvård, forskning och omsorg.

Försvagade statsfinanser skulle kunna ha en negativ påverkan på AddLifes verksamhet och resultat.

AddLifes dotterbolag verkar på en till stor eller viss del icke cyklisk marknad vilket generellt gör koncernen mindre känslig för konjunktursvängningar. Styrkan i AddLifes affärsmodell ligger också i att dotterbolagen bibehåller sin flexibilitet men med en stabil finansiering från moderbolaget vilket gör det enklare att ställa om och svara på förändringar i marknaden.

Offentlig upphandling och politiska beslut
 

Politiska beslut i de nordiska länderna har medfört att antalet upphandlande kunder minskat genom att regioner har konsoliderats till större enheter. Detta har medfört att de offentliga upphandlingarna har blivit större och avtalsperioderna har ofta blivit tidsmässigt längre. Denna förändring har medfört att prispressen och konkurrensen ökat samt att mindre aktörer på marknaden har haft svårt att kunna delta i de offentliga upphandlingarna. Vidare sker det en konsolidering i branschen på leverantörssidan och större sammanslagna leverantörer har ett bredare erbjudande samtidigt som upphandlingarna blir vidare i omfång, vilket riskerar att medföra att nischaktörer som Bolaget hamnar utanför upphandlingen.

Eftersom att avtal som omfattas av offentliga upphandlingar utgör en väsentlig del av AddLifes nettoomsättning finns ett stort fokus på dessa i organisationen och hos dotterbolagen. Stor kraft läggs på att förbereda och säkerställa uppfyllnad av upphandlingarnas krav samt på utbildning. 

 
Teknisk utveckling
 

AddLife är exponerat för risken att de olika dotterbolagen i AddLife-koncernen inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i tid för att kunna ta till vara fördelarna av ny eller existerande teknik. De kostnader som är förknippade med att följa med i produkt- och teknologiutvecklingen kan vara höga och påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger utanför AddLifes kontroll. Nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov kan vidare avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar.

Det finns ett starkt fokus på proaktiv affärsutveckling inom befintliga dotterbolag och ett fokus på framtida teknisk anpassning vid nya förvärv. I flertalet dotterbolag görs väsentliga satsningar på forskning och utveckling och vid behov inleds samarbeten med affärspartners för att säkra den tekniska utvecklingen. Avseende distribution av tredjeparts produkter finns ett starkt kontinuerligt samarbete med leverantörer avseende teknisk utveckling.  

Kunder
 

AddLife har ett stort antal kunder av varierande storlek, varav vissa är offentliga och vissa privata aktörer. Antalet kunder och koncernstrukturen innebär att avtalen med kunderna är av varierande karaktär vad avser bl.a. avtalslängd, garantier, ansvarsbegränsningar samt omfattning, vilket kan medföra svårigheter med att centralt prognostisera de olika dotterbolagens verksamhet och utveckling. I vissa kundrelationer saknas skriftliga kundavtal vilket kan skapa en legal osäkerhet kring avtalsinnehållet. Det finns vidare en risk för att variationen leder till oförutsedda ansvarsexponeringar för AddLife, särskilt i de fall då inga standardvillkor är tillämpliga för avtalen eller i de fall inga särskilda ansvarsbegränsningar har infogats i avtalen.

Även om det finns t.ex. avtalsrisker med den spridda kundkretsen som AddLifes dotterbolag har så medför den också fördelar. Ett enskilt dotterbolag kan på kort sikt vara beroende av en enskild kund men AddLife som koncern är inte beroende av någon enskild kund och ingen kund står för mer än cirka 4 procent av omsättningen. Detta är en styrka i AddLifes affärsmodell.

Leverantörer
 

Under flera år har det pågått en konsolidering av branschen där antalet leverantörer blir färre. Det finns därigenom en risk att AddLife tappar viktiga leverantörer. AddLife är, för att kunna leverera produkter, beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal gällande t.ex. volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan medföra att AddLifes leveranser i sin tur blir försenade eller felaktiga. AddLife har avtal med ett stort antal leverantörer vars verksamhet AddLife inte har full insyn i eller kan kontrollera. AddLife är som en följd av detta utsatt för risken att leverantörer agerar på ett sätt som kan skada AddLife. Flertalet av koncernens leverantörsavtal har ingåtts i enlighet med leverantörens avtalsvillkor och är därmed ofta leverantörsvänliga.

AddLife är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör för verksamhetens fortlevnad. Bolagets största leverantör uppgick till cirka 7 procent (7) av nettoomsättningen för 2020. AddLife arbetar strategiskt med de större leverantörerna och genomför löpande leverantörsutvärderingar och strävar efter att samtliga leverantörer ska leva upp till AddLifes uppförandekod. 

 
Förvärv
 

AddLife har historiskt genomfört flera förvärv. Strategiska förvärv kommer även fortsättningsvis utgöra en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi. Det finns dock en risk att AddLife inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra strategiska förvärv på grund av exempelvis konkurrens med andra förvärvare eller avsaknad av finansiering.

Förvärv medför i allmänhet integrationsrisker. Utöver bolagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med viktiga kunder, nyckelpersoner och leverantörer påverkas negativt. Integrationen innebär risker när det gäller förmågan att behålla kompetens och möjligheten att skapa en gemensam kultur. Det finns också en risk att integrationsprocessen kan ta längre tid än förväntat och att det uppstår oförutsedda kostnader i samband med konsolideringen av verksamheterna. Förväntade synergier kan vidare helt eller delvis utebli.

Förvärv kan vidare exponera AddLife för okända förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar, även det förvärvade bolagets skyldigheter. Det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet eller att säljaren saknar finansiell förmåga att ersätta AddLife vid ett garantibrott.

AddLifes förvärvsarbete är ständigt pågående för att säkerställa att det finns ett inflöde av intressanta objekt till koncernen. AddLife har flerårig erfarenhet av att genomföra förvärv och har en strukturerad process för såväl förvärvsarbetet som integration av genomförda förvärv. Garantier för att begränsa risken för icke kända förpliktelser är ett av de verktyg som tillämpas i avtalsförhandling. 

Organisatoriska risker
 

AddLife tillämpar en decentraliserad organisationsmodell, vilket innebär att dotterbolagen i koncernen i stor utsträckning ansvarar för och driver verksamheten självständigt.

Bolagsstyrningen i en decentraliserad organisation ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister i rapportering och uppföljning medför en risk för bristande kontroll av verksamheten.  Den decentraliserade organisationsmodellen har historiskt sett varit till fördel för koncernen. Det finns dock en risk för att organisationsmodellen visar sig mindre lämpad att möta eventuella framtida marknadsutmaningar.  Avsaknaden av specialistkompetens i de olika dotterbolagen, t.ex. vad avser finansiell kunskap, kan vidare leda till felaktiga affärsbeslut och långsamt beslutsfattande.

Koncernledningen styr, kontrollerar och följer upp verksamheten i dotterbolagen främst genom plats som styrelseordförande i bolagen samt genom att löpande följa utvecklingen. Vidare arbetar AddLife med veckovis uppföljning av orderingång, månadsvis rapportering och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen för samtliga dotterbolag, vilket gör att det från moderbolaget finns en ständigt god insyn och förståelse för aktuella och kommande utmaningar och möjligheter.

Förmåga att rekrytera och behålla personal
 

AddLifes fortsatta framgång är beroende av erfarna medarbetare med specifik kompetens. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare som bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar AddLife-koncernen med kort varsel.

AddLife investerar tid och kraft i den interna kompetensutvecklingen genom arbetet med AddLife  Academy. Vid förvärv är strävan att nyckelpersoner ska stanna kvar i de förvärvade bolagen och fortsätta bolagens och den personliga utvecklingen inom koncernens ramar. AddLife genomför årligen medarbetarundersökning och följer upp resultatet från dessa för att säkerställa att medarbetare ges de förutsättningar som krävs för att utvecklas och trivas på arbetet. AddLife har även ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare.  

 
Produktansvar
 

AddLifes verksamhet innefattar en risk avseende produktansvar. AddLife kan komma att bli föremål för skadeståndsanspråk om produkterna som produceras eller köps in orsakar person- eller egendomsskada. Det finns en risk att sådana skadestånd inte till fullo täcks av AddLifes försäkringsskydd. Om en produkt är defekt kan AddLife tvingas återkalla den. I en sådan situation finns det en risk att AddLife inte kan rikta motsvarande krav mot sina egna leverantörer för att erhålla kompensation för de kostnader som den defekta produkten orsakat AddLife.

AddLife arbetar kontinuerligt tillsammans med leverantörer för att öka produktsäkerheten och säkerställa att produkter uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Dels ser AddLife regelbundet över försäkringsskyddet för att minska risken för oförutsedda kostnader. Avseende egna produkter finns ett ständigt pågående kvalitetsarbete och uppföljning.

Miljörisk
 

Ny miljölagstiftning kopplad till transporter och produktmaterial kan påverka försäljningen för AddLifes dotterbolag. AddLife äger ett fåtal fastigheter och en ägare av fastigheter ansvarar enligt miljöbalken för eventuella föroreningar och andra miljöskador samt har ett ansvar för efterbehandling, vilket även kan inkludera skada som orsakats av tidigare verksamhetsutövare.

AddLifes dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Vid förvärv beaktas och granskas tidigare påverkan på miljön och kontraktuellt skydd förhandlas.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:10:03 av Vladimir Mironov (Awave)