Aktien

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i AddLife AB uppgick den 31 december 2020 till 58 309 340 kronor. Antalet aktier i bolaget var 114 498 292 stycken, varav 4 615 136 aktier av serie A och 109 883 156 av serie B. Kvotvärdet uppgick till 0,51 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. Endast B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Utdelningspolicy

Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som Bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Aktiesplit

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades om en uppdelning av aktien ("split") med villkor 4:1. Splitten medförde att antalet aktier ökade till 114 498 292. De nya aktierna registerades på aktieägarnas konton den 29 maj 2020. Aktiekapital ändrades inte tillföljd av uppdelningen medan aktiens kvotvärde ändrades från cirka 2,03 kronor till cirka 0,51 kronor.

Omvandling av aktier

I enlighet med AddLifes bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att omvandla dessa till B-aktier. Omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget. Under räkenskapsåret har 10 080 A-aktier omvandlats till 10 080 B-aktier. Inga omvandlingar av aktier gjordes 2019.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:36:59 av Vladimir Mironov (Awave)