Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 2 002,8 1 761,1
Materiella anläggningstillgångar 433,6 352,7
Finansiella tillgångar 8,8 12,0
Långfristiga fordringar 7,0 3,7
Uppskjutna skattefordringar 5,0 8,6
Summa anläggningstillgångar 2 457,2 2 138,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 640,2 451,5
Skattefordringar 0,3 5,5
Kundfordringar 755,2 533,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46,4 28,5
Övriga fordringar 34,3 18,0
Likvida medel 216,0 99,1
Summa omsättningstillgångar 1 692,4 1 136,3
SUMMA TILLGÅNGAR 4 149,6 3 274,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 58,3 58,3
Övrigt tillskjutet kapital 1 134,3 1 134,3
Reserver −49,5 31,9
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 739,0 242,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 882,1 1 466,9
Innehav utan bestämmande inflytande 8,2 9,3
Summa eget kapital 1 890,3 1 476,2
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 99,6 23,0
Långfristiga leasingskulder 142,0 126,4
Långfristiga icke räntebärande skulder 1,2 1,0
Avsättningar till pensioner 80,5 80,3
Långfristiga avsättningar 29,5 24,0
Uppskjutna skatteskulder 161,5 127,3
Summa långfristiga skulder 514,3 382,0
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 473,0 657,6
Kortfristiga leasingskulder 91,2 89,3
Leverantörsskulder 648,8 346,5
Skatteskulder 81,1 25,0
Övriga skulder 231,4 133,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 210,1 161,2
Kortfristiga avsättningar 9,4 3,4
Summa kortfristiga skulder 1 745,0 1 416,2
Summa skulder 2 259,3 1 798,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 149,6 3 274,4
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:19:48 av Vladimir Mironov (Awave)