Not 23 Eget kapital


Ladda ned Excel

Reserver   2020-12-31 2019-12-31
Omräkningsreserv      
Ingående omräkningsreserv   31,9 11,4
Årets omräkningseffekt   −81,4 20,5
Utgående omräkningsreserv   −49,5 31,9
       
Antal utestående aktier 2020 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 4 625 216 107 612 076 112 237 292
Omvandling av aktier −10 080 10 080
Inlösen av optioner 666 947 666 947
Återköp av egna aktier −500 000 −500 000
Avyttring av egna aktier 83 208 83 208
Vid årets slut 4 615 136 107 872 311 112 487 447

Ladda ned Excel

Antal utestående aktier 2019 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 4 214 215 98 372 185 102 586 399
Företrädesemission 411 001 9 587 091 9 998 092
Inlösen av optioner 252 800 252 800
Återköp av egna aktier −600 000 −600 000
Vid årets slut 4 625 216 107 612 076 112 237 291

Redovisningsprincip

Eget kapital

Återköp av egna aktier förekommer och styrelsen föreslår normalt att få mandat till återköp av egna aktier, vilket innebär att förvärva så många aktier att Addlifes egna innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, samt att säkerställa bolagets åtaganden i de befintliga incitamentsprogrammen. Vid återköp av egna aktier reducerar köpeskillingen i sin helhet balanserade vinstmedel. Likvid från avyttring av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av balanserade vinstmedel, liksom eventuella transaktionskostnader. 

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. 

Moderbolaget

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Överkursfond

En överkursfond uppkommer i samband med att en nyemission tecknas till överkurs och ingår i summa fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och överkursfond summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier

Antalet aktier per 31 december 2020 utgörs dels av 4 615 136 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 109 883 156 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,51 SEK. 2 010 845 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 107 872 311.