VD-ORD

Utmanande, men resultatmässigt fantastiskt år för AddLife

Vi har lämnat ett utmanande, men också ett resultatmässigt fantastiskt år för AddLife. Jag är stolt och full av beundran och vill inleda med att tacka mina medarbetare som gjort en enastående insats för att hjälpa våra kunder att hantera de enorma utmaningar som pandemin medfört. Genom ett stort engagemang, nytänkande och ansvarstagande har vi följt vår vision om att förbättra människors liv.

Pandemin genomsyrade samhället och förändrade vår vardag. Vi fick nya sätt att arbeta, umgås, och nya, tidigare helt otänkbara, restriktioner att förhålla oss till. Vi har ännu inte sett de långtgående effekterna, men jag är övertygad om att pandemin förstärkt ett antal trender  som långsiktigt är bra för vår affär. Restriktionerna accelererade digitaliseringen och vi har fått en bred användning av digitala hjälpmedel och kommunikationskanaler. Ökad användning av digitala verktyg inom sjuk- och äldrevård, givet den demografiska utvecklingen, är ett måste om samhället ska kunna erbjuda en effektiv och bra vård för alla. Vi ser också att diagnostik kommer utnyttjas alltmer för att ta rätt medicinska beslut i vården. Slutligen har pandemin visat betydelsen av hållbara försörjningskedjor från leverantör till patient.

Jag är övertygad om att vår framgång beror på vår affärsmodell som fungerar även i en tid av kris. Vår decentraliserade organisation med entreprenörsdrivna dotterbolag, som fokuserar på kundens behov, har trots stora utmaningar utvecklat affären och hittat nya vägar för att få fram produkter och lösningar med bibehållen kvalitet. Deras insatser för att hjälpa kunderna har gjort avtryck och med fördjupade kundrelationer öppnas nya affärsmöjligheter.

Våra dotterbolag inom diagnostik och medicinteknik hade en extrem efterfrågan och tillväxt under 2020. Samtidigt hade dotterbolagen med inriktning på elektiv avancerad kirurgi, hemsjukvård eller forskning en mer utmanande marknad. Operationer har skjutits på framtiden, medicinska forskningsprojekt utan koppling till covid-19 har prioriterats ner och isoleringen av äldre har försvårat utprovningar och installationer av hjälpmedel. De medicinska behoven finns dock kvar och pandemin har skapat en omfattande vårdskuld i alla länder. Covid-19-pandemin har synliggjort bristerna i äldrevården och vi ser ett växande intresse för digitala vårdtjänster i hemmen.

Exceptionell omsättning och resultattillväxt

Omsättningen steg med 1,8 miljarder kronor motsvarande en tillväxt på 52 procent varav 38 procent var organisk. Justerat för covid-19-relaterad försäljning växte vi organiskt med 6 procent vilket är i nivå med vår historiskt genomsnittliga organiska tillväxt.

Omsättningsökningen drevs främst av efterfrågan på personlig skyddsutrustning och covid-19-relaterad diagnostik där diagnostikbolagen sålde både instrument och reagenser. Den ökade försäljningen av instrument innebär att vi har fått en större installerad bas som har kapacitet att hantera en rad olika tester, vilket öppnar för ökad försäljning av reagenser under många år framåt.

 

Årets EBITA växte med 163 procent och EBITA-marginalen ökade till 15,8 procent från 8,8 procent 2019. Resultattillväxten var främst en effekt av kraftigt ökade volymer i kombination med god kostnadskontroll. Vi räknar med fortsatt hög efterfrågan från sjukvården både avseende diagnostik och ökat antal operationer för att arbeta i kapp vårdskulden, om än på en lägre nivå än 2020.

Ökade förvärvsmöjligheter

Vår strategi, att växa både organiskt och genom förvärv, ligger fast. Under året genomförde vi sex förvärv som tillförde en omsättning på 650 miljoner kronor. Årets förvärv bidrog både till att utveckla vår position i Centraleuropa genom två förvärv inom avancerad kirurgi samt att stärka vår position inom hemvård genom två förvärv i Norden. Vi genomförde också ett större förvärv i januari då vi tog över Euroclone som är en stark leverantör till cell- och molekylärbiologiforskningen i Italien.

Förvärvet av Biomedica 2018 och insteget på Europamarknaden har visat sig öppna många ny affärs- och förvärvsmöjligheter. Vi söker aktivt förvärv både i Norden och övriga Europa inom segment där vi redan är närvarande samt bolag i nya nischer som kompletterar vår befintliga affär. Vi fäster stor vikt vid att lära känna bolagen, förstå den lokala affären och dess utvecklingsmöjligheter samt att säkerställa att vi har liknande värderingar och hållbarhetsmål.

Vår vision, att förbättra människors liv, går hand i hand med att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Vi har alla ett stort ansvar och hållbarhet är för AddLife en naturligt integrerad del i affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör. Miljöutmaningarna för vår industri finns främst inom transporter samt sjukvårdens stora förbrukning av engångsprodukter i plast. Vi driver därför ett frakt- och logistikprojekt för att effektivisera transporter och minska utsläppen och arbetar samtidigt aktivt med våra leverantörer för att hitta alternativa material där så är möjligt.

När detta VD-ord skrivs är vi fortfarande mitt uppe i pandemin, men de pågående vaccinationerna inger visst hopp och jag tror att vi alla längtar efter en snabb återgång till mer normala förhållanden. Jag är övertygad om att AddLife är rätt positionerat för fortsatt värdeskapande och hållbar tillväxt.

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:00:50 av Vladimir Mironov (Awave)