Förvaltningsberättelse

Medarbetare, forskning och utveckling samt miljö 

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 1 112, vilket kan jämföras med 932 vid räkenskapsårets ingång. Genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med 197 personer (43). Medelantalet anställda uppgick under 2020 till 1 004 (903).

Ladda ned Excel

  2020 2019
Medelantal anställda 1 004 903
andel män 53 % 50 %
andel kvinnor 47 % 50 %
     
Åldersfördelning    
upp till 29 år 9 % 10 %
30-49 år 54 % 56 %
50 år och äldre 37 % 34 %
Genomsnittlig ålder 45 45

AddLifes egen affärsskola – AddLife Academy – utvecklar våra medarbetare, bygger en gemensam värdegrund och säkerställer ledarförsörjningen i koncernen. Under 2020 har AddLife fått ställa om sina utbildningar från fysiska sammankomster till digitala lösningar. Vi har haft utbildningar i affärsmannaskap, som är en viktig plattform för att öka graden av professionalism hos våra medarbetare samt särskilt anpassade utbildningar såsom ”Digitala kundmöten”. AddLife Academy har dessutom haft utbildningar inom offentlig upphandling, ledarskap samt skräddarsydda utbildningar i marknadsföring och ekonomi.

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling, främst inom Biolin i affärsområdet Labtech.

Miljö

Inget av koncernens svenska dotterbolag bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt. Inget av koncernens bolag är involverat i någon miljötvist.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:10:51 av Vladimir Mironov (Awave)