Årsstämma 2021

AddLifes årsstämma 2021 kommer att hållas onsdagen den 5 maj i Stockholm. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021,
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna om Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 29 april 2021.

Poströstning

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i AddLife AB vid årsstämman den 5 maj 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm eller via e-post till info@add.life. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till årsstämman 5 maj 2021
  • Utdelning om 1,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020.
Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:
  • Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning
  • Styrelsemandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

För ytterligare information om årsstämman 2021 se AddLifes hemsida: www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:14:14 av Vladimir Mironov (Awave)