Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2019-01-01
51,1 651,5 11,4 216,7 930,7 1,0 931,7
Företrädesemission 7,2 493,6 500,8 - 500,8
Emissionskostnader -10,8 -10,8 -10,8
Årets resultat 140,6 140,6 1,7 142,3
Årets omräkningsdifferenser 20,5 20,5 0,1 20,6
Omvärdering av förmånsbestämda planer -11,8 -11,8 -11,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2,7 2,7 2,7
Övrigt totalresultat 20,5 -9,1 11,4 0,1 11,5
Årets totalresultat 20,5 131,5 152,0 1,8 153,8
Utdelning -62,1 -62,1 -2,1 -64,2
Köpoptioner 12,4 12,4 12,4
Återköp av egna aktier -43,3 -43,3 -43,3
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -12,8 -12,8 8,6 -4,2
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2019-12-31
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2020-01-01
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
Årets resultat 517,8 517,8 1,9 519,7
Årets omräkningsdifferenser -81,4 -81,4 -0,3 -81,7
Omvärdering av förmånsbestämda planer -5,0 -5,0 -5,0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 1,1 1,1
Övrigt totalresultat -81,4 -3,9 -85,3 -0,3 -85,6
Årets totalresultat -81,4 513,9 432,5 1,6 434,1
Utdelning -56,2 -56,2 -2,7 -58,9
Köpoptioner 58,2 58,2 58,2
Återköp av egna aktier -19,3 -19,3 -19,3
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 0,0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2020-12-31
58,3 1 134,3 -49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:20:41 av Administrator