Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2019-01-01
51,1 651,5 11,4 216,7 930,7 1,0 931,7
Företrädesemission 7,2 493,6 500,8 - 500,8
Emissionskostnader −10,8 −10,8 −10,8
Årets resultat 140,6 140,6 1,7 142,3
Årets omräkningsdifferenser 20,5 20,5 0,1 20,6
Omvärdering av förmånsbestämda planer −11,8 −11,8 −11,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2,7 2,7 2,7
Övrigt totalresultat 20,5 −9,1 11,4 0,1 11,5
Årets totalresultat 20,5 131,5 152,0 1,8 153,8
Utdelning −62,1 −62,1 −2,1 −64,2
Köpoptioner 12,4 12,4 12,4
Återköp av egna aktier −43,3 −43,3 −43,3
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande −12,8 −12,8 8,6 −4,2
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2019-12-31
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2020-01-01
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
Årets resultat 517,8 517,8 1,9 519,7
Årets omräkningsdifferenser −81,4 −81,4 −0,3 −81,7
Omvärdering av förmånsbestämda planer −5,0 −5,0 −5,0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 1,1 1,1
Övrigt totalresultat −81,4 −3,9 −85,3 −0,3 −85,6
Årets totalresultat −81,4 513,9 432,5 1,6 434,1
Utdelning −56,2 −56,2 −2,7 −58,9
Köpoptioner 58,2 58,2 58,2
Återköp av egna aktier −19,3 −19,3 −19,3
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 0,0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2020-12-31
58,3 1 134,3 −49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:20:41 av Vladimir Mironov (Awave)