Not 27 Långfristiga räntebärande skulder


Ladda ned Excel

  Koncernen
  2020-12-31 2019-12-31
Skulder till kreditinstitut:    
Förfall inom 2 år 20,1 3,1
Förfall inom 3 år 3,1 1,5
Förfall inom 4 år 2,5 0,5
Förfall inom 5 år och senare 8,7
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 34,4 5,1
Övriga räntebärande skulder:    
Förfall inom 2 år 9,2
Förfall inom 3 år 11,6
Förfall inom 4 år
Förfall inom 5 år och senare 44,4 17,9
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 65,2 17,9
Totalt 99,6 23,0
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 28 Kortfristiga räntebärande skulder.