Not 28 Kortfristiga räntebärande skulder 


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad kredit 1 200,0 1 000,0 1 200,0 1 000,0
Outnyttjad del −1 200,0 −536,8 −1 200,0 −536,8
Utnyttjad kreditbelopp 463,2 463,2
Övriga skulder till kreditinstitut 452,4 194,4 408,8 196,6
Övriga räntebärande skulder 20,6 0,0
Totalt 473,0 657,6 408,8 659,8
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent.

Ladda ned Excel

Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2020-12-31 2019-12-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 37,2 373,7 18,5 193,3
NOK 0,0 0,0 0,1 0,1
DKK 57,7 78,0
PLZ 0,3 0,7 0,4 1,0
Totalt   452,4   194,4
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2020-12-31 med 0,4 procent ränta.