Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Hyra 6,8 5,4 0,5 0,0
Försäkringspremier 3,2 2,8 0,9 0,7
Pensionskostnader 1,6 1,5
Leasingavgifter 2,0 4,0 0,1 0,1
Licenseavgifter 4,4 3,2 0,3 0,3
Förskott till leverantör 15,0
Övriga förutbetalda kostnader 7,6 8,2 0,0 0,1
Övriga upplupna intäkter 5,8 3,4
Totalt 46,4 28,5 1,8 1,2