Not 30 Transaktioner med närstående


Inga transaktioner med närstående har skett under räkenskapsåret utöver ersättningar till ledande befattningshavare. För mer information se not 7.