Not 13 Bokslutsdispositioner moderbolaget


Ladda ned Excel

  2020 2019
Avsättning till periodiseringsfond −40,0 −9,0
Lämnade koncernbidrag −5,3 −21,0
Erhållna koncernbidrag 180,7 78,2
Totalt 135,4 48,2

Redovisningsprincip

Koncernbidrag redovisas i moderbolaget enligt alternativregeln. Lämnat och erhållet koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.