Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 9 Avskrivningar


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2020 2019 2020 2019
Avskrivningar per funktion        
Kostnad för sålda varor -40,2 -35,4
Försäljningskostnader -192,5 -160,4
Administrationskostnader -41,5 -37,3 -0,2 -0,1
Totalt -274,2 -233,3 -0,2 -0,1
         
  2020 2019 2020 2019
Avskrivningar per tillgångsslag        
Immateriella tillgångar -129,7 -109,0 -0,1 -0,1
Byggnader och mark -0,6 -0,4
Investeringar i annans fastighet -0,9 -1,1
Maskiner -3,2 -2,4
Inventarier -44,8 -33,8 -0,1 0,0
Nyttjanderätter för hyrda lokaler -58,1 -49,9
Nyttjanderätter för övrigt -36,9 -36,7
Totalt -274,2 -233,3 -0,2 -0,1