Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 24 Obeskattade reserver 


Ladda ned Excel

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2016 5,2 5,2
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2017 13,4 13,4
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2018 11,3 11,3
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019 17,0 17,0
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2020 9,0 9,0
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2021 40,0
Vid årets slut 95,9 55,9

Redovisningsprincip

Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.