Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 32 Kassaflödesanalys


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2020 2019 2020 2019
Avskrivningar 273,7 233,3 0,2 0,1
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -3,7 -0,6
Förändring av pensionsskuld -0,7 0,8
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 22,5 4,3
Ej utbetalda koncernbidrag/ utdelning
Övrigt -11,4 1,3 -21,3 0,2
Totalt 280,4 239,1 -21,1 0,3

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 0,8 MSEK (0,9) och under året utbetald ränta till 13,1 MSEK (8,0).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

  2020 2019
Anläggningstillgångar 310,3 229,5
Varulager 103,1 27,4
Fordringar 138,6 28,5
Likvida medel 68,1 17,0
Totalt 620,1 302,4
Räntebärande skulder och avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar 226,8 46,0
Totalt 226,8 46,0
Utbetald köpeskilling -411,2 -335,3
Likvida medel i förvärvade företag 68,1 17,0
Påverkan på koncernens likvida medel 343,1 318,3

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2020-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotter-
bolag
Valutakurs- förändringar Verkligt värde förändringar Leasing Utgående balans
2020-12-31
Checkräkningskredit 463,2 -463,2 0,0
Skulder till kreditinstitut 194,4 210,5 66,9 -19,4 452,4
Övriga räntebärande skulder 17,9 0,8 71,6 -5,7 1,2 85,8
Skuld avseende leasing 215,7 -99,9 117,5 233,3
Totalt 891,2 -351,8 138,5 -25,1 1,2 117,5 771,5
               
Moderbolaget Ingående
balans
2020-01-01
Kassa- flöden Valutakurs- förändringar Utgående balans
2020-12-31
Checkräkningskredit   463,2 -463,2 0,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   196,6 233,9 -21,7 408,8
Totalt   659,8 -229,3 -21,7 408,8

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2019-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotterbolag
Valutakurs- förändringar Leasing¹ Utgående balans
2019-12-31
Checkräkningskredit 129,9 333,3 463,2
Skulder till kreditinstitut 706,2 -502,8 -8,5 -0,5 194,4
Övriga räntebärande skulder 9,4 8,5 17,9
Skuld avseende leasing -86,4 302,1 215,7
Totalt 845,5 -255,9 0,0 -0,5 302,1 891,1
¹ Varav 229,6 MSEK avser effekt av ny redovisningsstandard och resterande avser nya investeringar.
             
Moderbolaget   Ingående balans
2019-01-01
Kassa- flöden Utgående balans
2019-12-31
Checkräkningskredit 129,9 333,3 463,2
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 700,7 -504,1 196,6
Totalt 830,6 -170,8 659,8