Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,1
Materiella anläggningstillgångar 0,5 0,6
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 389,1 389,1
Fordringar på koncernföretag 6 588,9 1 709,2
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 978,0 2 098,3
Summa anläggningstillgångar 6 978,8 2 099,0
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar på koncernföretag 403,9 339,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,4 1,8
Likvida medel   1,5
Summa omsättningstillgångar 406,3 342,9
SUMMA TILLGÅNGAR 7 385,1 2 441,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 62,4 58,3
Fritt eget kapital    
Överkursfond   2 653,9 1 134,3
Balanserade vinstmedel 129,5 −57,7
Årets resultat 66,1 98,6
Summa eget kapital 2 911,9 1 233,5
Obeskattade reserver 119,9 95,9
Skulder    
Skulder till koncernföretag   234,9 76,2
Summa långfristiga skulder 234,9 76,2
Kortfristiga räntebärande skulder 3 121,7 408,8
Kortfristiga skulder till koncernföretag 960,4 583,5
Leverantörsskulder 4,0 2,7
Skatteskulder 6,4 17,3
Övriga skulder 4,0 2,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21,9 21,4
Summa kortfristiga skulder 4 118,4 1 036,3
Summa skulder   4 353,3 1 112,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 385,1 2 441,9
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:11:16 av Alexander Paziraei